Samhandelsbetingelser

1. Assistancens omfang

Capacits ydelse er nærmere beskrevet i en projektbeskrivelse eller andet aftaledokument mellem parterne.

CVR: 42607797

2. Vederlaget

Er intet andet aftalt finder Capacits standardtimepriser anvendelse. Det aftalte vederlag og den aftalte timepris justeres hver den 1. januar med en sats svarende til ændringen i Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor, Information og kommunikation for tredje kvartal året før.

For arbejde, som efter Kundens ønske udføres uden for Capacits almindelige arbejdstid, hverdage kl. 8.00 – 17.00, fakturerer Capacit A/S for overtid efter følgende takster:

Hverdage mellem kl. 17.00 og 22.00: Tillæg på 50 % af angivne normaltakst Hverdage mellem kl. 22.00 og 08.00: Tillæg på 100 % af angivne normaltakst Lørdage, søndage og helligdage: Tillæg på 100 % af angivne normaltakst.

3. Transport og ophold

Transporttid afregnes med 0,50 gange den almindelige timesats og med tillæg af overtid for transporttid, der efter Kundens ønske placeres uden for almindelig arbejdstid. Omkostninger til anden transport samt øvrige udlæg afregnes efter regning.

4. Fakturering og betaling

Medmindre andet er aftalt, fakturerer Capacit A/S Kunden ultimo hver kalendermåned og når opgaven afsluttes. Såfremt Kunden ønsker at gøre indsigelser mod en fremsendt faktura, skal dette ske senest 5 dage efter Kundens modtagelse heraf. Faktura sendes til den af Kunden oplyste faktureringsadresse. Hvis ingen adresse er oplyst, sendes den til Kundens hovedadresse eller per e-mail til den daglige kontaktperson. Fakturaer forfalder til betaling løbende måned plus 14 dage fra fakturadato medmindre andet er aftalt med Kunden. Ved forsinket betaling er Kunden i væsentlig misligholdelse, og Capacit A/S kan opkræve morarenter med 1,50% af det til en hver tid skyldige beløb fra forfaldstidspunktet og indtil betaling sker. Priser er altid i DKK og ekskl. moms medmindre andet er eksplicit angivet. Alle ydelser er fakturerbare i udgangspunktet.

5. Aftalens ophør

Hvor aftalen gælder et arbejde med en fast leveringsdato, er denne aftale uopsigelig fra begge parters side, under hele aftalens løbetid. Hvor aftalen gælder en løbende ydelse, kan den af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. 

Abonnementsaftaler løber ét år ad gangen med startdato fra igangsættelsestidspunktet og gentegnes automatisk, medmindre det er opsagt. Rettidig opsigelse modtages skriftligt senest 8 uger før udløb. Ændring i abonnementsstørrelse (eksempelvis øget kapacitet) påvirker ikke periodefastsættelsen. Abonnementer faktureres årligt forud, medmindre skriftlig aftale om andet foreligger. Abonnementsperiode og opsigelse ændres ikke ved et evt. kortere eller længere faktureringsinterval.

I tilfælde af Kundens væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvilket omfatter men ikke er begrænset til betalingsmisligholdelse, er Capacit A/S berettiget til øjeblikkeligt at indstille arbejdet og ophæve aftalen for fremtiden.

6. Kundens ansvar

Det er alene Kundens ansvar at der er taget en virksom backup af Kundens produktions-, test- og udviklingsmiljø.

7. Kundens misligholdelse

Misligholder Kunden sine forpligtelser, eller er Kunden årsag til at Capacit A/S ikke kan levere sine ydelser, er Kunden forpligtet til at erstatte Capacits tab, herunder forgæves afholdte omkostninger og arbejdstimer samt ikke-fakturérbare timer.

8. Capacits ansvar

Capacit A/S kan på ingen måde gøres ansvarlig for forhold, som kan henføres til Kundens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale. Capacit A/S er ansvarlig for, at Capacits ressourcer lever op til en god faglig standard og er kvalificerede til at udføre de aftalte opgaver. Capacit A/S kan ikke gøres ansvarlig for, at den leverede ydelse ikke har den ønskede værdi for Kunden, at man ikke opnår de ønskede resultater, eller at ydelsen i øvrigt ikke har den forudsatte hensigtsmæssighed.

Capacit A/S fraskriver sig enhver form for produktansvar, som ikke følger ufravigelig lovgivning.

9. Capacits misligholdelse

I tilfælde af Capacits væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til denne aftale, er Kunden berettiget til med et varsel på 14 dage at ophæve aftalen for fremtiden, dersom Capacit A/S ikke omgående og inden ovennævnte frist bringer misligholdelsen til ophør. Ved forsinkelse med levering af ydelser, betragtes dette ikke som væsentlig misligholdelse, såfremt forsinkelsen er under 30 arbejdsdages varighed. 

Dersom den af Capacit A/S leverede udviklingsassistance undtagelsesvist må betegnes som mangelfuld, skal dette påberåbes skriftligt senest 1 måned efter udførelsen af det arbejde, der reklameres over. I tilfælde af mangler ved ydelsen kan Capacit A/S vælge, hvorvidt man vil foretage omlevering eller efterlevering af den leverede ydelse, eller om man i stedet vil give Kunden et forholdsmæssigt afslag. 

Kunden kan ikke gøre øvrige beføjelser gældende, og Capacit A/S kan ikke ifalde nogen form for erstatning. Capacit A/S kan i intet tilfælde uanset graden af uagtsomhed gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tabt avance, tab af data, tab af goodwill eller Kundens omkostninger til tredjemandsafhjælpning.

10. Force majeure

Capacit A/S kan ikke gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder svigt i energiforsyningen, virus, manglende eller fejlagtig back up hos Kunden, længerevarende sygdom hos nøglemedarbejdere samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører. I tilfælde af en medarbejders sygdom, har Capacit A/S altid ret til at erstatte den pågældende medarbejder med en anden, som Capacit A/S skønner har tilsvarende kompetencer.

11. Loyalitet

Konsulenten optræder i enhver henseende loyalt over for Kunden og skal være en værdig repræsentant for Kunden.

12. Fortrolighed

Parterne skal iagttage ubetinget tavshed og fortrolighed med hensyn til denne aftale inklusive oplysninger, som ikke i forvejen er offentliggjort, vedrørende såvel Capacit A/S som Kundens forhold, medmindre andet aftales. Bestemmelserne om fortrolighed gælder også efter nærværende aftales ophør – uanset årsagen til ophøret.

13. Rettigheder

Tredjepartssoftware er undergivet tredjeparts licensbetingelser, hvortil der henvises. Capacit A/S har ret til at videreudvikle og gensælge det udviklede til andre kunder samt anvende den erhvervede knowhow.

Ingen part er uden den anden Parts forudgående skriftlige samtykke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale, til tredjemand.

14. Reference

Capacit A/S er berettiget til at anvende kundens navn i forbindelse med markedsføringstiltag.

15. Konflikthåndtering

Dansk ret finder anvendelse på aftalen, og værneting er København. Hvis der på et tidspunkt opstår uenighed mellem parterne, der ikke kan løses umiddelbart, skal der indkaldes til forhandling på direktørniveau. Såfremt en tvist ikke kan løses gennem forhandling, skal parterne drøfte muligheden for mediation, og i det omfang en mindelig løsning ikke kan opnås, skal tvisten afgøres ved de almindelige domstole.

16. Ændringer

Enhver ændring af aftalen kan kun ske ved et skriftligt og underskrevet tillæg til nærværende vilkår.

17. Fortolkning

Hvor parterne har aftalt øvrige vilkår, der ikke er i overensstemmelse med nærværende aftale, viger nærværende aftale og skal fortolkes i overensstemmelse med den anden aftale mellem parterne.